Văn bản pháp quy
Toàn bộ văn bản
Cơ quan ban hành
       HĐND Tỉnh
       UBND Tỉnh
       Thủ tướng Chính Phủ
       Tỉnh Ủy
       Bộ Thông tin và Truyền thông
       Bộ Giao thông vận tải
       Bộ tài chính
       Bộ Công Thương
       Tập Đoàn Điện Lực VN
       Sở Tư pháp Tỉnh Hòa Bình
       Ban Tuyên Giáo
       Bộ LĐTB & XH
       Ban Chấp hành Trung ương
       Đảng uy Khối các cơ quan tỉnh
       Sở VHTT&DL
       Ban ATGT
       Sở Tài nguyên và môi trường
       Sở Y tế
       Sở Nội vụ
       Ban Dân tộc
       Hội Chữ thập đỏ
       UBMTTQ
       Báo Hòa Bình
       Hội đồng thi đua khen thưởng
       Hội CTĐ
       Trung Ương HCTĐ
       Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững
       Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61
       Ủy ban Dân tộc
       Ban ATGT
       Ban Chỉ đạo CPI
       Sở Giao thông vận tải
       Sở NN&PTNT
       Ban Chỉ đạo 389 địa phương
       Cục Thuế tỉnh
       Ban Nội chính
       HĐTĐKT
       Liên đoàn LĐ tỉnh
       Văn phòng TƯ
       Ban Tổ chức Cuộc Thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
       Bộ KH&ĐT
       BCĐ phong trào thi đua Dân vận khéo
       Ban Chỉ đạo 1133
       Sở KH&ĐT
       Kho bạc Nhà nước Hòa Bình
       Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Tài chính
       Quốc hội
       Công an tỉnh
       Sở Công thương
       Sở Ngoại vụ
       Sở Tài chính
       Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Loại văn bản
       Công văn
       Nghị định
       Thông tư
       Nghị quyết
       Quyết định
       Chỉ thị
       Thông báo
       Văn bản
       Kế hoạch
       Công điện
       Quy định
       Báo cáo
       Hướng dẫn
       Kết luận
       Tờ trình
       Công điện
       Thông tư liên tịch
       Luật
       Bộ luật
Lĩnh vực văn bản
       An ninh - Quốc phòng
       Bất động sản
       Bầu cử
       Cải cách hành chính
       Chỉ đạo điều hành
       Chính sách xã hội
       Cơ cấu tổ chức
       Đại hội Đảng
       Dân sự
       Dân tộc
       Giải quyết khiếu nại tố cáo
       Giáo dục và Đào tạo
       Giao thông vận tải
       Hành chính
       Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
       Hướng dẫn
       Kinh tế xã hội
       Lịch công tác
       Môi trường
       Nông thôn mới
       Pháp luật
       Quy hoạch
       Tài chính
       Tài nguyên và Môi trường
       Thi đua khen thưởng
       Thông báo
       Thống kê
       Thông tin và Truyền thông
       Tiết kiệm Điện
       Tuyên truyền
       Ủy ban kiểm tra
       Văn hóa
       Viễn Thông - CNTT
       Xây dựng
       Y tế
Nội dung Văn bản pháp quy
Số văn bản 05
Ký hiệu văn bản CT - UBND
Ngày ban hành 10/2/2010
Người ký Bùi Văn Tỉnh
Trích yếu Về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước năm 2010
Cơ quan UBND Tỉnh
Thể Loại Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản Kinh tế xã hội
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     05/CT-UBND

                        Hòa Bình,  ngày  10   tháng  02  năm 2010

 

 

 

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước năm 2010

 
 
 

 

 


Năm 2010, kinh tế trong nước mặc dù đã có xu hướng phục hồi, nhưng cũng chưa triệt để khắc phục được ngay các khó khăn của suy thoái; thiên tai, dịch bệnh dự báo còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bất lợi đến tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng tới khả năng thu ngân sách nhà nước và áp lực tăng chi ngân sách nhà nước càng lớn.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2010 và giai đoạn tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu sau:

a) Triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp dưới đảm bảo mức phấn đấu cao hơn mức dự toán thu ngân sách nhà nước mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao (tối thiểu 5%). Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao nhiệm vụ thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị;

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp các tổ chức, cá nhân và mọi người dân hiểu rõ chính sách, pháp luật thuế, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và tự giác thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế đối với nhà nước;

c) Tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các doanh nghiệp, các tổ chức, người dân trong việc thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, công khai hóa thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và người nộp thuế, góp phần thu hút đầu tư;

d) Căn cứ các Luật thuế, các chế độ thu; mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ cụ thể của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2009, để phân bổ và giao dự toán thu sát với tình hình sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế mới ban hành, tăng cường quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế; tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, trốn thuế, lậu thuế và gian lận thương mại; các biện pháp cụ thể  thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, số tiền phát hiện, ghi thu sau thanh tra, kiểm tra theo kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; thu đầy đủ các khoản thuế được gia hạn nộp thuế trong năm 2009 đến thời hạn nộp vào ngân sách nhà nước;

đ) Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ, giãn thời hạn nộp thuế một quý đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết của Quốc hội, các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội;

e) Thực hiện tốt việc thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND ngày 09/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác thu hút đầu tư, đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng vào các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh khu vực doanh nghiệp nhà nước. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh;

2. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp dưới bảo đảm mức phấn đấu cao hơn mức dự toán thu ngân sách Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Phối hợp với các đơn vị liên quan, các cấp ngân sách đôn đốc kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước ngay từ các tháng đầu năm;

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, các sở, ngành và các cấp ngân sách tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đề xuất biện pháp thực hiện đối với các khoản thu chưa đạt dự toán giao.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đơn giá thuê đất đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng trong năm 2010.

 

 

3. Cục thuế tỉnh:

a) Nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước để có biện pháp chỉ đạo, quản lý nguồn thu;

b) Rà soát, phát hiện loại bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, nâng cao chất lượng hoạt động  của bộ phận “một cửa”;

c) Đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế để tự giác thực hiện kê khai, nộp thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với đơn vị sản xuất kinh doanh và các tổ chức cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước. Xây dựng và triển khai quy chế phối hợp quản lý thuế, phối hợp cung cấp thông tin về đối tượng nộp thuế cho cơ quan Thuế, phối hợp trong công tác tổ chức cưỡng chế, thu hồi nợ thuế cho ngân sách nhà nước theo luật định.

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Kho bạc Nhà nước Hòa Bình, các Ngân hàng Thương mại và các tổ chức tín dụng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu thuế đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đối với người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân có trách nhiệm thực hiện kê khai mã số thuế, thực hiện khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập chịu thuế đầy đủ theo luật định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 20/9/2006 của Tỉnh ủy Hòa Bình về thu hút đầu tư giai đoạn 2006-2010, Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND ngày 9/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác thu hút đầu tư;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  bổ sung, sửa đổi Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 20/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về Quy trình thủ tục hành chính, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai nhanh việc đo đạc, cấp quyền sử dụng đất cho các hộ tại các nông, lâm trường quốc doanh tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước;

b) Tổ chức rà soát việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với Quỹ phát triển đất;

d) Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu Trung tâm Thương mại và Dịch vụ bờ trái Sông Đà để thực hiện đấu giá; Rà sát, quy hoạch tạo các quỹ đất sạch để tiến hành giao đất, đấu giá đất tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

8. Sở Công thương:

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, khuyến công, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – thương mại, dịch vụ, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động của Bộ Chính trị về “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác quản lý thị trường , chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại góp phần bình ổn thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Giao Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;

- Chủ tịch, các P/Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước Hòa Bình;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chánh, Phó VP-UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TCTN, NTh (80b).

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

             Bùi Văn Tỉnh

 

 

 Các văn bản khác

Về việc cấm sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, vận...(22/12/2009)