Liên kết Website
Văn bản mới

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và việc tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

CÔNG ĐIỆN KHẨN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ĐIỆN:

Báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư

Công văn đăng tin bài tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hòa Bình của các cơ quan Trung ương

Báo cáo Kết quả sản xuất vụ Đông xuân năm 2018, kế hoạch sản xuất vụ Hề thu-vụ Mùa và định hướng vụ Đông năm 2018

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng; 5 năm thực hiện Kết luận số 110-KL/TU, ngày 08/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU

Kế hoạch Tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp từ hạng III lên hạng II năm 2018

Quyết định thu hồi đất và cho Công ty TNHH Minh Anh Hòa Bình thuê đất tại tổ 6, Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình