Liên kết Website
Văn bản mới

Công điện khẩn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết luận của bn thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 29/8/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Quyết định về việc công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà phố thương mại Shophose

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ thương mại An Anh thuê đất tại Khu công nghệp Bờ trái Sông Đà, phường Hữu Nghị thành phố Hòa Bình

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định về việc Ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình

Quyết định về việc cho công ty TNHH Một thành viên Phương Bắc thuê đất để thực hiện dự án khai thác chế biến than

Quyết điịnh về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên, một thành 2-0 Hòa Bình quản ly, không có nhu cầu sử dụng để giao Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn quản lý, đưa đất vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất