STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
UBND-PVX/1273 Công văn thực hiện Công điện số 1191/CĐ-BYT và Thông báo số 3224-TB/VPTU ngày 31/7/2020 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 31/7/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 01/08/2020
NQ-HĐND/271 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/07/2020
UBND-PVX/1262 Công văn thực hiện Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về về phòng, chống dịch COVID-19 31/07/2020
QĐ-UBND/1712 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 31/07/2020
CTR/TU/34 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 31/07/2020
TB-SVHTTDL/1003 Thông báo công khai danh sách các cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "nghệ sĩ nhân dân", "nghệ sĩ ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình lần thứ 3 - năm 2021 31/07/2020
TB/VPTU/3224 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 31/7/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 31/07/2020
BCĐ-SYT/1660 Công văn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 30/07/2020
TB/VPTU/3219 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 27/7/2020 30/07/2020
KH-SYT/1654 KẾ HOẠCH Phát động “Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và xã hội hóa phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản tỉnh Hòa Bình, năm 2020” 30/07/2020
KL/TU/400 Kết luận hội nghị lần thứ hai mươi tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 29/07/2020
BC/TU/881 Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 29/07/2020
UBND-PNNTN/1255 Công văn V/v tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai; triển khai công tác phòng chống thiên tai 5 tháng cuối năm 2020 29/07/2020
NQ-HĐND/290 Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Hòa Bình 29/07/2020
UBND-PVX/1253 Công văn thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 29/07/2020
NQ-HĐND/270 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/07/2020
NQ-HĐND/280 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ để thực hiện Dự án xây dựng công trình cột Anten tự đứng, trạm tiếp phát sóng phát thanh – truyền hình huyện Mai Châu; 29/07/2020
NQ-HĐND/285 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu tái định cư khẩn cấp tập trung tại xóm Suối Nhúng, xã Phúc Sạn (nay là xã Sơn Thủy), huyện Mai Châu 29/07/2020
NQ-HĐND/274 Nghị quyết về Thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030; 29/07/2020
TB-VPUBND/5027 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 28/07/2020