Tổng hợp
Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình 2012  (15:11 09/02/2012)


 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

Số: 24/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

      Hòa Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

 

 


 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2012

trên địa bàn tỉnh Hoà BìnhUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

            Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Trên cơ sở Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 350/TTr-STNMT ngày 21/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (có Quy định chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

Giao:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện.

+ Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xác định, quy định chi tiết mốc giới các khu vực, vị trí các loại đất của các xã trên địa bàn huyện, thành phố để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chính phủ (b/c);

- Bộ TN&MT (b/c);

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Các sở, ban, ngành;

- Cục thuế tỉnh; Kho bạc NN Hoà Bình;

- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;

- Các chuyên viên VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, ĐĐ (K100).

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

                          

                           (đã ký)

 

 

                         Bùi Văn Tỉnh

 


CTTĐT


Tài liệu đính kèm