Tổng hợp
Bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  (08:57 14/01/2011)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 Số: 170/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 Hòa Bình, ngày 10  tháng 12  năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Thông qua bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

______________

  

HỘI ĐỒNG NHÁN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 1

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 09/06/20046 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân;Ủy ban nhân dân;

Căn cứ nNghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung các loại giá đất;

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2010. Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Binh về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Nghị quyết: 

Điều 1. Thông qua bảng báo giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (có quy định và biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

-Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành, tổ chức thực hiện và công bố công khai giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV kỳ họp thứ 21 thông qua./. 

 

Nơi nhận:

-UBTV Quốc hội;

-Văn phong Quốc hội;

-Bộ Tài nguyên và Môi trường;

-Thường trực Tỉnh ủy;

-Thường trực HĐND tỉnh;

-Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

-Các Đại biểu HĐND tỉnh;

-Ủy ban MTTQVN tỉnh;

-Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở: TNMT,TC,XD;

- Lãnh đạo và Chuyên viên;

-Văn phòng ĐĐBQH và HĐND;

-TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

Lưu: VT, THND (02 b).

 


CHỦ TỊCH


 

 

 

 

(Đã ký)

  

Hoàng Việt Cường

 Tài liệu đính kèm