Liên kết Website
Văn bản mới

Thông báo Về tổ chức Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

Quyết định Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Thanh Hà Hòa Bình quản lý, không có nhu cầu sử dụng để giao Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi đưa vào quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Kế hoạch thực hiện Kết luận 124-KL/TU ngày 27/5/2014 về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"

Kế hoạch triển khai Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2012 -2014 Phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo

Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Quyết định Về việc ủy quyền thực hiện thông báo thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương hòa Bình