Listen to this article
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình
Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 1040 tỉnh

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh Hòa Bình thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt nam giai đoạn 2011 - 2030

Quyết định Về việc kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình

Công văn V/v tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU ngày 15/11/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Công văn V/v Thông báo kết và, lịch thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý

Thông tư Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Quyết định Về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố