Liên kết Website
Văn bản mới

Kế hoạch thực hiện Kết luận 124-KL/TU ngày 27/5/2014 về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"

Kế hoạch triển khai Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2012 -2014 Phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo

Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Quyết định Về việc ủy quyền thực hiện thông báo thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương hòa Bình

Quyết định Về việc Công ty Cổ phần Thủy điện Mai Châu thuê đất để xây dựng Nhà máy thủy điện So Lo 2

Quyết định Về việc cho Công ty TNHH BMC -Việt Anh Thuê đất để xây dựng Nhà máy gạch bê tông cốt liệu BMC - Việt Anh

Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020