Chỉ đạo điều hành

Tiếp tục làm tốt công tác công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trong 6 tháng cuối năm 2020

30/06/2020 17:00
6 tháng đầu năm 2020, mặc dù kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, văn hoá - xã hội có bước phát triển; an ninh, quốc phòng tiếp tục được củng cố vững mạnh. Công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh và địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng tập trung, trọng điểm và có chiều sâu; có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức cảnh giác từ trong nội bộ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Công an tỉnh, Sở LĐ TB&XH phối hợp với huyện Kim Bôi tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền và Kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội; đề xuất giải quyết những vấn đề cấp thiết của nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan tôn giáo, dân tộc, đảm bảo quyền con người; đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài, các tổ chức NGO nước ngoài trên địa bàn tỉnh, kịp thời vô hiệu hóa, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh Quốc gia.

Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, đấu tranh nhân quyền; hạn chế những sơ hở, thiếu sót để chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền hướng đến mọi đối tượng nhân dân, nội dung tập trung vào các chính sách pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, các vấn đề khởi nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai, tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép với thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo và thúc đẩy quyền con người trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền; tích cực tham gia xây dựng hệ thống pháp luật nhằm đưa các quy định về quyền con người vào cuộc sống hiệu quả, thực chất, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội khi những hậu quả của đại dịch Covid-19 vẫn còn nghiêm trọng. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 05/ĐA-BCA, ngày 16/4/2015 của Bộ Công an về “Công tác Công an phòng ngừa đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; duy trì 01 trang thông tin điện tử Công an tỉnh; tranh thủ, định hướng hoạt động các trang mạng xã hội có số lượt theo dõi lớn để tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã xây dựng và đăng tải hơn 159 lượt tin, bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, góp phần định hướng dư luận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền ở một số đơn vị chưa được quan tâm chỉ đạo đúng mức, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, nhất là trong việc giải quyết các vụ việc liên quan an sinh xã hội. Đời sống nhân dân mặc dù được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, chính quyền, gây mất đoàn kết nội bộ hiệu quả còn hạn chế trên một số mặt.

6 tháng cuối năm 2020, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, kế hoạch của Trung ương và tỉnh nhằm đảm bảo và thúc đẩy quyền con người trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền; tích cực tham gia xây dựng hệ thống pháp luật nhằm đưa các quy định về quyền con người vào cuộc sống hiệu quả, thực chất, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách tôn giáo, dân tộc, quy chế dân chủ ở cơ sở... Chú trọng tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo vào các chương trình quốc gia khác, để đem lại hiệu quả cao và bền vững cho các vùng khó khăn…/.                                                                                    

Thùy An