Chỉ đạo điều hành

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh

25/06/2020 17:00
Để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 951/UBND-NC, ngày 12/6/2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 20/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh; gắn với thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ch nh phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy như: Luật Trẻ em 2016; Chỉ thị số 18/CT-Tg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Ch nh phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Ch nh phủ về phê duyệt ế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình phối hợp số 11/CTPH-TWHLHPN-CA- KSNDTC-TANDTC ngày 26/02/2019 giữa Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ, Bộ Công an, Viện iểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em đến năm 2022…; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành với loại tội phạm này.

            Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp từng đối tượng, nhằm phát huy hiệu quả, chất lượng, chú trọng tại các khu vực trọng điểm, các trường học, các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa; các đối tượng dễ bị lợi dụng, xâm hại…, từ đó làm cho người dân nâng cao hiểu biết về ch nh sách pháp luật và phương thức, thủ đoạn của các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em, để cảnh giác và tự phòng ngừa; giáo dục kỹ năng bảo vệ trẻ em và trẻ em tự phòng tránh các hành vi bị người khác xâm hại. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời động viên, khen thưởng người có thành t ch trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

            UBND tỉnh chỉ đạo, Công an tỉnh chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung, giải pháp của các sở, ban, ngành, địa phương. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, đảm bảo nghiêm minh, kịp thời; không để oan sai, sót, lọt tội phạm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý nhân, hộ khẩu, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để phòng ngừa tội phạm.  Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý tại các địa bàn, nhất là địa bàn xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em; củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, tổ hòa giải ở địa bàn cơ sở, góp phần hạn chế thấp nhất tội phạm xâm hại tình dục trẻ em phát sinh.  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Ch nh phủ về phê duyệt ế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng các chính sách an sinh xã hội về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục… Duy trì hộp thư điện thoại, đường dây nóng để tư vấn tâm lý, giúp đỡ trẻ em tránh khỏi các hành vi bị xâm hại.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án tăng cường công tác truyền thông về giữ gìn hạnh phúc gia đình và phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến 2025 và định hướng đến 2030.  Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng ngừa, ngăn chặn tội  phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, trang bị kỹ năng, nhận thức và khả năng tự phòng vệ, chống lại các hành vi xâm hại; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, xã hội và gia đình trong giáo dục, quản lý học sinh nhằm bảo vệ trẻ em.

UBND tỉnh đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhất là trong truy tố, xét xử tội phạm, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh; tiếp tục dự báo tình hình, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu trong phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

Thái Sơn, BTGTU