Chỉ đạo điều hành

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

29/07/2020 09:32
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, ngày 24/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020, Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là:

Lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trọng tâm là Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2020. Tổ chức thành công Đại hội các đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Chỉ đạo đẩy mạnh các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động. Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Lãnh đạo ban hành kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; kịp thời quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn kiện của Trung ương, của tỉnh về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Phát huy tốt vai trò người đứng đầu, tập trung đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt, nỗ lực thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo cơ cấu lại nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu đến hết năm 2020 cấp tỉnh thực hiện từ 23 sản phẩm OCOP trở lên.

Tập trung giải quyết một số công việc còn kéo dài, giải quyết một số dự án treo, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ này. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2020. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, mở rộng quy mô. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư; mở rộng các hình thức huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để đầu tư vào khu công nghiệp Nhuận Trạch.

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kin-h doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó chú trọng đến công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; đồng thời phải xây dựng quy hoạch tổng thể và định hướng rõ nét lĩnh vực cần tập trung đầu tư. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ, thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào tỉnh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Triển khai có hiệu quả Đề án tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Thực hiện quản lý chặt chẽ nguồn thu bảo đảm cơ cấu thu hợp lý; tập trung huy động các nguồn thu từ thuế, phí, đặc biệt quan tâm và đôn đốc thu nợ đọng thuế; chú trọng các nguồn thu từ đất và khai thác các nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản; đảm bảo 9 tháng đầu năm 2020 thu ngân sách nhà nước phải đạt trên 3.000 tỷ đồng; quản lý chặt chẽ các khoản chi, hạn chế phát sinh chi ngoài dự toán.

Chỉ đạo triển khai các hoạt động dạy và học đảm bảo thời gian kết thúc năm học 2019-2020 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh; chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi chuyển cấp đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, chất lượng, khách quan, công bằng; tổ chức Lễ khai giảng và bắt đầu khung thời gian năm học mới từ ngày 05/9/2020. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện. Thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công theo quy định; đẩy mạnh Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức thành công các giải thi đấu thể thao; tuyển chọn vận động viên các môn thể thao thành tích cao; tập trung đầu tư cho phát triển văn hóa du lịch tại các địa phương. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, an ninh xã hội, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế. Làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn có hiệu quả và từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông và đẩy lùi tệ nạn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố. Đảm bảo an ninh, trật tự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động chào mừng 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức rà soát, giám sát y tế người từ vùng dịch về đến Hòa Bình theo quy định. Tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Bản ghi nhớ, thỏa thuận đã ký kết.

 

 

Xuân Hải (UBKT)