Chỉ đạo điều hành

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

28/07/2020 09:59
Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 24/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 301-KH/TU nhằm triển khai, thực hiện Chỉ thị với các nội dung sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu chính quyền các cấp trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" gắn với xây dựng cộng đồng an toàn. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội cả về nhận thức và hành động trước tình hình và tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng các quy chế phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có liên quan trong công tác phòng chống thiên tai, giữa các địa phương với các đơn vị chủ quản công trình phòng chống thiên tai, các công trình ảnh hưởng khi thiên tai xảy ra trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai phù hợp với đặc thù thời tiết, địa hình của địa phương. Điều chỉnh, lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, phát triển của các ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai, thích ứng với đặc điểm của địa phương, khu vực đông dân cư và xu hướng biến đổi khí hậu.

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy. Chú trọng ưu tiên đầu tư cho việc áp dụng các hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng, hệ thống theo dõi, cảnh báo sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các khu vực có nguy cơ cao, gia tăng các trạm đo mưa tự động phục vụ cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo dõi và chủ động ứng phó. Đẩy mạnh việc cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, ban hành các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước. Rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện của tỉnh, trong đó trọng tâm là theo dõi, đánh giá tác động của các loại hình thiên tai thường gặp ở địa phương. Sử dụng hiệu quả các hệ thống cảnh báo, dự báo hiện có; tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị làm công tác dự báo với các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo thông tin dự báo kịp thời, chính xác.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Bố trí nguồn chi ngân sách địa phương thích hợp để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai; kết hợp xã hội hóa các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai như: Mưa, bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, mưa đá, sạt lở đất, hạn hán. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Trung ương và các tổ chức nước ngoài để thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình tổng thể, dự án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Hằng năm, ưu tiên bố trí ngân sách và các nguồn vốn phù hợp tập trung xử lý dứt điểm các trọng điểm đê điều, các hồ đập hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao khi có mưa lũ, sạt lở bờ sông, suối khu vực trọng yếu, khu vực bảo vệ ổn định dân cư. Chủ động di dời dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, tập trung nguồn lực xây dựng hoàn thiện các khu tái định cư cấp bách gắn với sinh kế bền vững cho người dân.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu phục vụ chỉ đạo điều hành ứng phó với thiên tai các cấp theo hướng hiện đại phù hợp với tiêu trí của cấp Quốc gia. Ưu tiên bố trí nguồn lực phục vụ cho công tác điều tra cơ bản để xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, rà soát các trọng điểm về sạt lở lũ ống, lũ quét và triển khai các chương trình ứng dụng khoa học, công nghệ trong dự báo cảnh báo lũ, sạt lở, ngập lụt để kịp thời phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác này theo hướng tập trung, thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai thiếu và yếu. Nâng tầm hoạt động của cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiện có, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chú trọng ưu tiên trang bị công nghệ quan trắc, theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành, ứng phó với thiên tai, đặc biệt là các thiết bị cảnh báo sạt lở, lũ ống lũ quét, thiết bị đo mưa tự động.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học, tự động hoá, vật liệu mới trong quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ chỉ đạo điều hành; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cơ quan nghiên cứu đầu tư cho khoa học công nghệ, hợp tác với các sở, ngành, địa phương trong ứng dụng khoa học công nghệ hạn chế thiệt hại do thiên tai; có bộ phận nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đặc biệt là lực lượng xung kích tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phối hợp với chính quyền cùng cấp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong tổ chức của mình. Huy động và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ nhằm giúp đỡ nhân dân những vùng bị thiên tai, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống phù hợp với vai trò và nguồn lực huy động được của từng tổ chức; phối hợp với các cơ quan truyền thông giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trong công tác này.

 

 

Xuân Hải (UBKT)