Chính trị

Thành phố Hòa Bình: Dấu ấn qua một nhiệm kỳ

28/07/2020 03:46
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra và có vị thế, diện mạo mới. Mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II cơ bản hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Những kết quả đó có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, thế và lực để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.
Thành phố Hòa Bình xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ

Việc sắp xếp đơn vị hành chính huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình là nhiệm vụ chiến lược, tạo vị thế mới cho thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy, cán bộ được sắp xếp, kiện toàn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các lĩnh vực. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên BTV Thành ủy và kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy; sắp xếp trụ sở làm việc; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố và huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố mới thành lập.

Đảng bộ thành phố Hòa Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ; công nghiệp - xây dựng; nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hiện 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao với xã Hợp Thành, nông thôn mới kiểu mẫu với xã Yên Mông trong năm 2020. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; năm 2020, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 529 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt 896,3 tỷ đồng (khả năng tự cân đối ngân sách đạt khoảng 40,2%). Đánh giá tổng thể việc mở rộng địa giới hành chính, trên cơ sở đó chỉ đạo UBND phối hợp với các sở, ngành tiếp tục thực hiện lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình và các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Rà soát các tiêu chí đô thị loại II, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu về hạ tầng đô thị với các phường mới thành lập. Duy trì hoạt động các trạm y tế đảm bảo việc đi lại và khám, chữa bệnh của Nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững.

Thời gian tới, thành phố Hòa Bình đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH; xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II trước năm 2025.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ thành phố Hòa Bình tập trung tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp theo hướng kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, vì dân. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng MTTQ và các hội, đoàn thể vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng; tăng cường quản lý thu ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Thu hút nguồn lực đầu tư các dự án, tiến tới lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ. Phát triển du lịch, đa dạng hóa các loại hình và nâng cao chất lượng dịch vụ. Triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị./.

 

 

                                                                                               

Lê Huệ (CTTĐT)