Kinh tế

Nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể

24/07/2020 08:32
Thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 29/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, những năm qua công tác truyền thông, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX được thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế hiện nay.
HTX Nông nghiệp và thương mại Mường Động, huyện Kim Bôi với sản phẩm kinh doanh chủ lực là cây ăn quả có múi-  một trong những HTX hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh

Để Nghị quyết số 13 đi sâu vào cuộc sống, tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX…Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, trang website Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải nhiều tin, bài phóng sự về KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về KTTT vào các phong trào thi đua. Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng NQ số 13 và các chủ trương, chính sách pháp luật về KTTT, HTX tới các ngành, các cấp và thành viên, người lao động trong các tổ hợp tác, HTX. Hàng năm tổ chức bồi dưỡng cho khoảng 200 lượt cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã về kiến thức quản lý và các chính sách mới về kinh tế hợp tác, HTX. Đã biên tập và ban hành 12 số bản tin kinh tế tập thể, với hàng trăm tin, bài về KTTT, HTX, đồng thời đã xây dựng đã xây dựng và đưa vào vận hành trang thông tin điện tử của ngành để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền.

Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh về quan điểm phát triển KTTT và HTX đã dần có sự chuyển biến tích cực. Người dân đã hiểu rõ hơn về bản chất của HTX, thấy được vai trò, vị trí, tính tất yếu khách quan của KTTT, HTX trong nền kinh tế; thấy được sự cần thiết của HTX trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM. Từ đó người dân tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển KTTT.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền về phát triển KTTT, HTX            có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung và quyết liệt hơn. Tỉnh ủy đưa chỉ tiêu về phát triển HTX vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (2015- 2020), Đảng bộ các huyện, thành phố đưa nội dung về KTTT vào dự thảo văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và lồng ghép trong nhiều NQ, kết luận, kế hoạch của Đảng bộ huyện. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả Luật HTX 2012 và các chính sách, pháp luật liên quan tới HTX. Ban hành đồng bộ quy định cụ thể hóa cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới HTX. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả Luật HTX và các chính sách, pháp luật liên quan tới HTX. Việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thành lập, hoạt động của các HTX được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. Các chế độ thông tin báo cáo được thực hiện nghiêm túc, hệ thống số liệu tương đối chính xác và đầy đủ theo yêu cầu.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT và HTX mà trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã có 188 HTX thành lập mới, vượt 79% chỉ tiêu Nghị quyết số 13 giao. Tính trung bình mỗi năm có trên 62 HTX thành lập mới, ước đến năm 2020 toàn tỉnh có 387 HTX, tăng gần 50% so với năm 2017. Các HTX thu hút gần 13.000 thành viên và tạo việc làm thường xuyên cho 21.600 lao động . Thu nhập bình quân 1 lao động trong HTX đạt 4 triệu đồng/người/tháng, tăng 25% so với năm 2017….Những kết quả trên tạo cơ sở, nền móng vững chắc cho phát triển KTTT, HTX của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo./.

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT