Chính trị

Ban Dân vận Tỉnh ủy kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VII nhiệm kỳ 2015 – 2020

30/06/2020 17:00
Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; có chức năng lãnh đạo công tác tham mưu cho cấp ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác Dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; có nhiệm vụ: Nghiên cứu, tham mưu đề xuất; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy ban hành được 02 Nghị quyết chuyên đề, 06 Chỉ thị, 01 Quy chế, 07 Quyết định, 16 Kế hoạch và nhiều văn bản khác để lãnh đạo công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Chi uỷ và lãnh đạo Ban luôn quan tâm đến việc cải cách thủ tục hành chính trong các hoạt động của chi bộ, cơ quan; đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức áp dụng có hiệu quả việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong các hoạt động nhằm giảm bớt thời gian hội họp, giảm bớt giấy tờ. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, nội dung sinh hoạt được thống nhất trong chi ủy và đưa ra chi bộ để cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, tập trung dân chủ trước khi triển khai thực hiện. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi ủy luôn có sự định hướng cụ thể, khuyến khích đảng viên sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Hằng năm, Chi uỷ chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai nhiệm vụ công tác năm sau; đồng thời rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các Quy chế, Quy định… của cơ quan, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia vào quá trình quản lý các hoạt động của cơ quan. Thực hiện dân chủ, công bằng trong đánh giá, xem xét năng lực cán bộ, không để xảy ra tình trạng mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, tham nhũng tại cơ quan. Các công việc của chi bộ, cơ quan triển khai cán bộ, đảng viên đều được biết, được bàn, kiểm tra giám sát, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong tư tưởng, hành động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh; điều hành chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự với các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội chữ thập đỏ tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định tình hình nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Làm tốt công tác tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác dân vận chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực; Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường, đổi mới công tác dân vận, xây dựng các giải pháp để từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, kịp thời cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận để tổ chức thực hiện, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt chính sách đối với người nghèo, các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Quan tâm đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.833 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 468 mô hình hiệu quả đã được nhân rộng. Áp dụng nhiều hình thức vận động, tập hợp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và nhân rộng các hình thức tự quản, tự hoà giải các mâu thuẫn, vướng mắc, tranh chấp ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được ghi nhận và tặng thưởng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua năm 2015: Ban Dân vận Trung ương tặng Cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2010-2015, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đơn vị xếp thứ Nhì khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh; năm 2016: Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình năm 2016; năm 2018 và 2019: Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đơn vị xếp thứ Ba khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh; hàng năm 100% tổ đảng, phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 100% cá nhân đạt lao động tiên tiến, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 

 

 

 


 

Nguyễn Thị Phượng, BDVTU