Chính trị

Một số kết quả về thực hiện “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” trên địa bàn tỉnh

30/06/2020 17:00
Ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, rà soát, đôn đốc và triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phải có cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội tập trung vào các nội dung: Điều tra, nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân về các vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh; giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là một khâu quan trọng, cần thiết trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Trong những năm qua, thực hiện Kế hoạch số 35 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý và trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Công tác nắm bắt dư luận xã hội đã góp phần quan trọng trong việc phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội dung điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội đảm bảo khách quan, trung thực, kịp thời và đầy đủ các luồng ý kiến. Công tác dư luận xã hội đã luôn bám sát các vấn đề mới nảy sinh trong việc thực hiện các chủ trương chính sách mới. Từ kết quả các cuộc điều tra dư luận xã hội đã giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nắm được chính xác nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên tại cơ sở, nắm được tình hình triển khai và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ đảng tại cơ sở, phát hiện các mô hình mới, cách làm hay cần nhân rộng, đồng thời khắc phục sửa chữa những khó khăn, vướng mắc, tồn tại.

Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đã nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền; cần quan tâm, chỉ đạo, định hướng hoạt động, bố trí cán bộ, các điều kiện đảm bảo cho công tác này. Hoạt động điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đã được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; bám sát thực tiễn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát những vấn đề, sự kiện mà Nhân dân quan tâm; thực hiện theo yêu cầu, đề nghị của các cơ quan Đảng, Nhà nước để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đối với các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng trước khi xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện và sau một thời gian thực hiện đã tiến hành điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Cùng với đó, việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên; đã ưu tiên lựa chọn cán bộ được đào tạo chuyên môn về tâm lý học, xã hội học, báo chí; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dư luận xã hội. Bộ phận làm công tác dư luận xã hội đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc; định kỳ gửi báo cáo dư luận xã hội về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; có trách nhiệm tham mưu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý và trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Hướng dẫn, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị bằng hình thức lồng ghép vào các hội nghị của cấp ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, hội nghị báo cáo viên.

Cụ thể, đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh hiện nay có 35 đồng chí; thành phần là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện là 194 đồng chí; thành phần là đồng chí Thường trực Đảng ủy các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và các phòng, ban chức năng của các huyện, thành phố. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội luôn kịp thời nắm bắt các thông tin và đề xuất giải pháp xử lý, tham gia định hướng dư luận xã hội;  cung cấp thông tin chính thống cho Nhân dân, tập hợp và phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng trong các tầng lớp Nhân dân trước vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự ở trong nước và trên thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đó ở địa phương, ngành, lĩnh vực nơi các cộng tác viên đang công tác hoặc sinh sống đạt hiệu quả cao.

Việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội đảm bảo khách quan, trung thực, kịp thời và đầy đủ các luồng ý kiến. Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện bằng nhiều hình thức và phương pháp như: Qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; báo cáo định kỳ của các địa phương, cơ quan, đơn vị; qua các phương tiện thông tin đại chúng; nắm bắt thực tế tình hình của các địa phương, cơ quan, đơn vị; thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp; công tác nắm bắt dư luận xã hội đã góp phần quan trọng trong việc phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 – 2025”. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công bố số điện thoại và địa chỉ email tiếp nhận thông tin dư luận xã của các cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn tỉnh.

Có thể nói, trong những năm qua thực hiện Kế hoạch số 35 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả công tác nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội để phục vụ công tác tham mưu đã có những kết quả rất đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giúp Tỉnh uỷ nắm bắt nhanh, kịp thời những thông tin phản hồi trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua đó đã có những định hướng thông tin kịp thời cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đập tan các âm mưu lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, định hướng thông tin tại cơ sở.

 

 


 

Thái Sơn, BTGTU